old Kansengroepen

Rekening houden met kansengroepen binnen overheidsopdrachten creëert kansen op werk van personen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Op die manier wordt aan deze personen nieuwe werkgelegenheidsvooruitzichten geboden.

Overheidsopdrachten kunnen nieuwe werkgelegenheidsvooruitzichten verschaffen aan zulke personen op een directe of een indirecte manier:

Indirect door via de overheidsopdracht extra mogelijkheden te bieden aan bedrijven die werken met kansengroepen. Zie hiervoor verder het luik sociale economie,

Direct door het voorzien van opleiding of socio-professionele inschakeling van personen uit kansengroepen. In de meeste gevallen gebeurt dit via de uitvoering van de opdracht. Het kan hierbij gaan om laaggeschoolde werkzoekenden, leerlingen, stagiairs of cursisten, personen met een fysieke en/of mentale handicap of personen die het slachtoffer zijn van discriminatie. Voor de indienstneming of opleidingen van personen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, (namelijk volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, de leefloners, personen die jonger zijn dan 26 jaar, personen die ouder zijn dan 55 jaar en de vrij ingeschreven werkzoekenden) kan extra informatie ingewonnen worden bij de arbeidsbemiddelingsdiensten Actiris (Brussel Hoofdstedelijk Gewest), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) of FOREM (Waalse Gewest)).

Verschillende overheidsdiensten bieden inmiddels praktische ondersteuning en modellen van sociale clausules aan voor aanbestedende diensten. Verder vindt u onder de rubriek literatuur vindt u handboeken die het gebruik van de sociale clausules verder toelichten.

 

Geschikte overheidsopdrachten

Op basis van een onderzoek van de publicaties op E-Notification werden verwijzingen naar  de inschakeling van personen uit kansengroepen of het samenwerken met bedrijven uit de sociale economie in een 50-tal Belgische aankondigingen (2015) veelvuldig teruggevonden voor groendiensten, natuur- en bosbeheer, maar ook voor (a) schoonmaak van gebouwen, (b) levering en onderhoud van informaticamateriaal, (c) drukwerk en het bijhouden van een administratief register (contactgegevens) van bedrijven, (d) continue en sporadische schoonmaak van bermen, grote evenementen e.d., (e) netheidsonderhoud van bedrijfsterreinen en wegen (onkruidverwijdering, zwerfvuil, vegen, sneeuwvrij maken e.d), (f) renovatie en verwijderen van asbest en (g) testen van softwareapplicaties. Zoals op de volgende webpagina’s uit deze gids duidelijk mag worden, blijven de mogelijkheden niet beperkt tot deze enkele voorbeelden.