Het federale beleid

 

Stand van zaken inzake het beleid duurzame overheidsopdrachten op federaal niveau:

- Federaal plan duurzame ontwikkeling (p.31-33), goedgekeurd op 1 oktober 2021

Federaal aankoopbeleid 2021-2023, goedgekeurd op 19 november 2021

 

Sinds 2005 wordt het beleid rond duurzame overheidsopdrachten vorm gegeven op verschillende niveaus.

 

1) De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

Het mandaat wordt omschreven in de federale omzendbrief van 16 mei 2014:

Het is noodzakelijk dat de verschillende federale departementen overleg plegen. Daarom werd een overlegorgaan van de federale aankopers opgericht. Binnen dit orgaan worden goede praktijken gedeeld, ook over de problematiek van duurzame ontwikkeling. De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is belast met het uitwerken van strategieën inzake duurzame overheidsopdrachten.’

In de praktijk werkt de ICDO geregeld samen met het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM).

 

2) Interministriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling.

Verder is er een technische werkgroep duurzame overheidsopdrachten actief die de coördinatie tussen het federale niveau en de 3 gewesten verzorgt onder mandaat van de Interministriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling. Deze werkgroep zorgt ook voor de Belgische afstemming met overlegfora in Europa rond milieuvriendelijke en ethische verantwoorde overheidsopdrachten.

 

Wilt u meer weten over het beleid op federaal, nationaal en Europees niveau, raadpleeg dan de thematiek ‘duurzame overheidsopdrachten’ in de jaarverslagen van de interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Voor concrete vragen kunt u contact opnemen met contact@FIDO.be .