Strijd tegen sociale dumping

In de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten is aanzienlijke aandacht uitgegaan naar de problematiek inzake sociale dumping. De term sociale dumping wordt veelal gebruikt om het te hebben over wantoestanden in de bouw. Het gaat dan van oneerlijke concurrentie door systemen van detachering over detacheringsfraude, ongeoorloofde terbeschikkingstelling van personeel, schijnzelfstandigen tot regelrechte mensenhandel.

De regels om de strijd tegen de sociale dumping aan te binden zijn aanzienlijk verstrengd. Deze maatregelen werden uitgewerkt in samenspraak met de sociale partners en met de Commissie voor de overheidsopdrachten.

Om de publieke aankopers te ondersteunen hebben zowel de federale, de Vlaamse Overheid als de Waalse Overheid gidsen opgesteld die de praktische richtsnoeren bevat voor de aanbestedende overheden in het kader van de strijd tegen de sociale dumping.

De gids van de federale overheid wordt gekoppeld aan een Charter dat verbintenisvoorstellen bevat voor de aanbestedende overheden. Een bijhorende omzendbrief moet ervoor zorgen dat het Charter van toepassing wordt gemaakt op de federale overheden, die ter zake het voorbeeld moeten geven. De andere aanbestedende overheden kunnen de betreffende maatregelen eveneens toepassen. Meer info over de federale gids vindt u hier.

De Vlaamse gids biedt naast een overzicht van de maatregelen ook een aantal clausules, die elk verband houden met de mogelijke maatregelen, en die u kan opnemen in uw opdrachtdocumenten. Deze kunnen mogelijke controles, verplichtingen en handelswijzen van de aanbestedende overheid verduidelijken en vergemakkelijken. De Vlaamse gids kunt u hier raadplegen.

Gevolg gevend aan Europese en internationale beleidsimpulsen, wenst de Waalse Overheid het duurzame karakter van haar overheidsopdrachten te versterken. In deze context werden een aantal instrumenten ontwikkeld en verzameld met het oog op het vergemakkelijken van de opname van milieu, sociale en ethische criteria in overheidsopdrachten. Le Service public de Wallonie biedt eveneens praktische instrumenten aan met het oog op eerlijke mededinging en de strijd tegen sociale dumping: Meer info, zie hier.