Milieubeheer

Een milieubeheersysteem is vaak een onderdeel van het gangbare managementsysteem van een bedrijf en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering.

Voor aanbestedende diensten geven milieuzorgsystemen indicaties over de zorg die opdrachtnemers besteden aan het milieu. De meest gekende systemen in België zijn ISO 14.001 en het  Europees Milieumanagement- en Audit Schema (EMAS).

De eisen aan het milieumanagementsysteem in de EMAS-verordening zijn identiek aan ISO 14.001. Het milieubeheersysteem volgens ISO 14.001 van een bedrijf dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

a) de milieu-impact van activiteiten, producten en diensten identificeren en controleren;

b) het milieubeheer continu verbeteren

c) een systematische aanpak implementeren om milieuobjectieven te stellen, ze te bereiken en ze kenbaar te maken wanneer ze gerealiseerd zijn.

Bovendien hecht EMAS veel belang aan volgende elementen: naleving van de regelgeving, verbetering van de milieuprestaties, externe communicatie en betrokkenheid van de werknemers.

 

Milieumanagement in overheidsopdrachten

Met het oog op het onderzoek van de technische en beroepsbekwaamheid van de kandidaten/inschrijvers wordt in bestekken nogal eens naar milieumanagementsystemen verwezen. Vaak gaat het daarbij om overheidsopdrachten met voldoende hoge budgetramingen en/of voldoende lange uitvoeringsperioden. Anderzijds beschikken verschillende aanbestedende overheden zelf over een intern milieuzorgsysteem. Dat is voor deze diensten een aanleiding om kandidaten / inschrijvers er op te wijzen dat zij zorg dienen te besteden aan de interne milieuvoorschriften en procedures, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de opdrachten.

Voor overheidsopdrachten met lagere budgetramingen kan verwezen worden naar onderdelen van EMAS of ISO milieuzorgsystemen. Zo zou men kunnen vragen dat inschrijvers / kandidaten over een intern milieubeleid (actieplan) of / en bepaalde procedures beschikken om milieuaspecten aan te pakken.

Als aanbestedende diensten zelf over een milieuzorgsysteem beschikken, dan dienen de opdrachtnemers dit uiteraard te respecteren in het kader van de uitvoering van hun opdrachten.

 

Milieumanagement in België

In België zijn er 73 organisaties EMAS gecertificeerd (542 sites) (cijfers januari 2016). De meest belangrijke industriële EMAS-sectoren die relevant zijn voor overheidsopdrachten, zijn afval en verwerking (NACE 38), elektriciteit en gas (NACE 35), productie van voedingsproducten (NACE 10 ) en productie van papier en papierproducten (NACE 17). Voor de dienstverlening zijn de meest belangrijke sectoren de architectuur en engineering activiteiten (NACE 71), milieuzorg binnen overheidsdiensten (NACE 84), accommodatie (NACE 55), activiteiten van lidmaatschap organisaties (NACE 94), opvoeding (NACE 85) en activiteiten inzake menselijke gezondheid (NACE 86).

Op basis van onderzoek in de databank van E-Notification (2015) werden verwijzingen naar ISO 14.001 en EMAS certificaten (hetzij in bezit van de aanbestedende overheid, hetzij gevraagd aan kandidaten/inschrijvers) gebruikt in aankondigingen van o.a. volgende opdrachten: transport van oliën, transport en verwerking van restproducten uit kleine waterzuiveringsinstallaties en onderhoud en schoonmaak van waterwerken (pompstations, collectoren, enz.). Verwijzingen naar milieuzorgsystemen kwamen in het verleden ook terug in opdrachten voor drukwerk, kantoormeubilair, schoonmaak en park- en tuinonderhoud.

 

Verdere marktverkenning

In België is het aantal ISO 14.001 certificaten gestegen van 130 in 2000 tot 1167 in 2016. NBN (Bureau voor Normalisatie) en Belac, de Belgische Accreditatie-instelling van de FOD Economie, Middenstand en Energie onderzoeken momenteel (januari 2016) wat de mogelijkheden zijn om een nationaal register uit te bouwen zoals dat bijvoorbeeld reeds in Nederland bestaat. De gegevens uit zo’n register kunnen indicaties geven over de hoeveelheid beschikbare certificaten per sector en dus over de relevantie om verwijzingen naar ISO normen op te nemen in bestekken.

Voor overheidsopdrachten met budgetraminging boven de Europese drempel kan bij de marktverkenning gebruik gemaakt worden van buitenlandse databanken om een inschatting te maken of er voldoende organisaties zijn die over een ISO of EMAS certificaat beschikken.

Relevante websites voor marktverkenningen:

Informatie uit het EMAS register

Aantal ISO-certificaten in België

Lijst van geldige ISO certificaten van Belgische bedrijven