Gelijke kansen en diversiteit

Rekening houden met gelijke kansen in overheidsopdrachten verwijst naar de volgende aspecten:

a) Het naleving van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, met inbegrip van het beginsel van gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde en het stimuleren van gendergelijkheid. Voor meer informatie kan u de brochure van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen raadplegen.

b) Het bestrijden van discriminatie en het scheppen van gelijke kansen op andere gronden dan geslacht zoals leeftijd, handicap, ras, godsdienst en overtuiging, seksuele geaardheid, etc.).

 

Wat betekent dit in de praktijk?

Verschillende overheidsdiensten verwijzen naar gelijkheid van mannen en vrouwen of culturele diversiteit in hun communicatie (webpagina’s, drukwerk enz.) door het gebruik van aangepaste foto’s en tekeningen. Het selectiebureau van de federale overheid Selor maakt dan weer gebruik van een gunningscriterium ‘genderneutraliteit’ voor de beoordeling van de kwaliteit van aangeboden selectietesten. Andere aandachtspunten zijn het samenstellen van evenwichtige teams bij de uitvoering van bepaalde opdrachten. Ook bij behoeftepeilingen, needassessments, vooronderzoeken, empirische en statistische onderzoeken, enquêtes enz. kan rekening gehouden worden met gelijke kansen en culturele diversiteit. De FOD Kanselarij van de Eertse Minister, tenslotte, houdt rekening met gelijke kansen binnen overheidsopdrachten via een interne checklist en adviesverlening en rapportering.

 

Wat dit vanuit een internationaal perspectief?

Internationaal wordt de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de culturele diversiteit belangrijk vanuit het respecteren van de verdragen van de International Arbeidsorganisatie (IAO). De IAO werd in 1919 opgericht vanuit het idee dat een duurzame vrede niet mogelijk zou zijn zonder sociale rechtvaardigheid. Om sociale rechtvaardigheid te bereiken heeft de organisatie vier hoofddoelstellingen geformuleerd, waaronder het verbeteren van de kans om werk te krijgen en te behouden voor mannen en voor vrouwen. De belangrijkste verdragen van deze organisatie m.b.t. gelijke kansen en culturele diversiteit zijn het IAO Verdrag 111 betreffende discriminatie in arbeid en beroep en IAO-Verdrag 100 betreffende gelijke beloning. Voor meer informatie over de wijze waarop verwezen kan worden naar deze verdragen in overheidsopdrachten, zie fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. 

Voor diensten die werken rond ontwikkelingsthema’s en Noord-Zuidwerking kan deze problematiek uiteraard ook geïntegreerd worden in overheidsopdrachten die betrekking hebben op de uitwerking van programma’s, projectontwikkeling, sensibilisering, communicatie of educatie.

Voorbeeld: Mainstreamen van gender in het DGD programma van VIA Don Bosco