Infrastuctuurwerken

Grote effecten op verschillende hoger vermelde milieuoverwegingen zijn te verwachten bij infrastructuurwerken en projecten inzake ruimtelijke ordening. In dit geval zal een goede beschrijving van de opdracht en in het bijzonder van de technische criteria een antwoord moeten bieden op de verwachte milieueffecten. Uiteraard zullen het rekening houden met milieuregelgeving en milieuvergunningen hier een belangrijke sturend effect hebben, maar het hoeft hier niet bij te blijven. Deze gids geeft in de meeste gevallen geen verdere aanbevelingen over infrastructuurwerken en ruimtelijke ordening, maar het is evident dat heel wat bevoegde federale, gewestelijke en lokale administraties hiervoor de nodige expertise in huis hebben.

In de praktijk

Op basis van de aankondigingen van de overheidsopdrachten in E-Notification (2015), kan naar een bredere aandacht voor milieu en ecologie verwezen worden in de verschillende publicaties m.b.t. infrastructuur of ruimtelijke ordening voor (1) bouw- of renovatie van (sociale) woningen, scholen, sportinfrastructuur of openbare gebouwen, (2) studie van parkings, park- of wijkinrichting, (3) aanleg/ onderhoud van paden, (4) bodemsaneringswerken en (5)  water(zuivering)infrastructuurwerken. De lijst is niet limitatief.